Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte i BRF Öster om Heden
Måndagen den 14 April 2014
Plats: Bohusrummet

Kl 19:00      Frågestund,  information och tillfälle att betala medlemsavgift
på 150 kr
Alla hyresgäster är välkomna

Kl 19:45     Årsmöte/Ordinarie föreningsstämma
Medlemskap i föreningen krävs för deltagande(kan lösas på plats, se punkt ovan)

AGENDA

1) Mötets öppnande
2) Fastställande av dagordning
3) Val av mötesordförande
4) Val av protokollförare
5) Godkännande av röstlängden
6) Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare
7) Frågan om mötet blivit utlyst i behörig ordning
8) Årsredovisning 2013 och revisionsberättelse
9) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
10) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
11) Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorn
12) Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas
13) Val av styrelseledamöter
14) Val av revisor
15) Val av valberedning
16) Styrelsens förslag om inträdesavgift samt medlemsavgift
17) Övriga frågor
18) Mötets avslutande

Välkomna!

Mvh
Styrelsen