Valet 2014 – partiernas inställning i bostadsrättsfrågan

Uppdaterad 2014-09-12 kl 13:40

Då de olika partiernas inställning till en ombildning av hyresrätter till bostadsrätter kändes väldigt aktuell kontaktade vi de olika partierna i Göteborg för att höra hur de ställer sig i frågan.

Vi ställde följande frågor till de 10 största partierna som kandiderar till Kommunfullmäktige i Göteborg vid valet den 14 september 2014:

Hur ser ni på en utförsäljning av allmännyttans hyreslägenheter/ombildning till bostadsrätter i centrala Göteborg? Om positivt svar, är det en prioriterad fråga? Tidsaspekt?

Om nej till utförsäljning; ska hyreslägenheter i oattraktiva områden fortsatt subventioneras av de i attraktiva områden?

Svaren presenteras inte i någon särskild ordning utan publiceras löpande utifrån när svaren kommer in:

Sverigedemokraterna (genom Lars Hansson)

Vi tycker inte att allmännyttan skall säljas ut och ombildas till bostadsrätter.
Fråga två funderar vi på om det verkligen är så.

Moderaterna (genom Jonas Berg)

Vi ser positivt på om människor vill friköpa sina hyresrätter. 
Vi vill inte minska andelen hyresrätter i centrala staden*(se förtydligande nedan). Vi anser att de kommunala bostadsbolagen bör ha finansieringsutrymme att kunna renovera hyresrätter utan att behöva sälja lägenheter.

* Det innebär att om vi ökar byggnationen av hyresrätter i centrala stan så ska möjligheten finnas att friköpa även där. Men just nu bygger de rödgröna i Göteborg alldeles för dåligt, och då kanske framförallt hyresrätter. De senaste åren har hyresrätter stått för mellan 30-40% av färdigställda bostäder. Detta till trots att det finns ett gemensamt politiskt mål om 50% hyresrätter. Om Alliansen i Göteborg får väljarnas förtroende efter valet den 14 september vill vi mer än dubblera de rödgrönas byggtakt till 5000 bostäder per år. Det innebär en ökad produktion av alla upplåtelseformer, däribland hyresrätter. Då kommer andelen hyresrätter i centrum öka vilket öppnar upp möjligheter för att friköpa. 

Miljöpartiet (genom Ulf Kamne)

Miljöpartiet vill ha fler hyresrätter i Göteborg. Idag äger allmännyttan ungefär hälften av hyresrätterna och det tycker vi är en bra nivå. Vi vill inte sälja eller omvandla hyresrätter i centrala staden men kan tänka oss att det i enstaka fall i ytterområden.
Jag förstår inte din sista fråga, den verkar bygga på ett missförstånd, det är inte så att ”hyreslägenheter i oattraktiva områden” subventioneras av de i ”attraktiva områden”. 

Centerpartiet (genom Rickard Nordin)

Vi ser att det finns ett behov av blandade upplåtelseformer i alla delar av staden. Det behövs både hyresrätter och bostadsrätter centralt. Ska man sälja, ska det ske till marknadspris och pengarna ska användas till att bygga nya bostäder för att minska den enorma bostadsbrist vi har. Det finns nog objekt som skulle kunna säljas centralt och det vill vi titta på, så länge det inte hotar den blandning som behövs. Det är i grunden viktigast att förtäta och bygga nytt och om det då krävs vissa försäljningar för att finansiera det är vi beredda att pröva möjligheten.
Vi tycker att hyran ska sättas så att lägenheten bär sina egna kostnader. Sedan är det viktigt att läget värderas med tanke på intresset för att bo i det området. Vi behöver en flexiblare prissättning där det är dyrare att bo där många vill bo och billigare där få vill bo. För oss är det inte konstigt att hyran för en lägenhet i Centrum är högre än i Angered.

Folkpartiet (genom Stefan Landberg)

Du har ställt frågan hur vi ser på försäljning av hyresrätter/ombildning till bostadsrätter. I den Alliansgemensamma budgeten för 2015 skriver vi så här: ”Blandad bebyggelse och upplåtelseformer i varje stadsdel ska uppmuntras. Om boende vill friköpa lägenheterna de bor i ska staden ha en i grunden positiv syn på det. Antalet hyresrätter i centrala staden ska värnas. Delar av bostadsbeståndet i den kommunala allmännyttan kan omvandlas till bostadsrätter eller ägarlägenheter i områden där hyresrätter är dominerande.”
Det som är prioriterat är framför allt att få igång byggnationen generellt. Under 2015 menar vi att det ska planeras för minst 4 500 bostäder i antagna detaljplaner. Detta är för övrigt också något vi lyfter i vårt Alliansgemensamma valmanifest, som jag också bifogat.

Kristdemokraterna (genom Martin Hellström)

Kristdemokraterna är generellt sett positiva till hyresgästernas önskemål om att omvandla sin fastighet till en bostadsrättsförening. Vi vill också se blandade upplåtelseformer i alla delar av staden.
Eventuella ombildningar måste därför bedömas i det enskilda fallets förutsättningar i den helhetsbilden.
Vi tror inte att en helt fri hyressättning gynnar de boende i stan. Den modell som är framförhandlad mellan de privata fastighetsägarna, Allmännyttan, hyresgästföreningen och svenska staten är bra. Modellen, som innebär att allmännyttan ska bli mer affärsmässig, har inte varit i bruk så länge. Den behöver några år på sig för att bli ännu bättre.
Men skulle man släppa hyressättningen helt fri skulle antagligen hyrorna sjunka eller stå still i oattraktiva lägen. Däremot skulle hyrorna med all säkerhet stiga i attraktiva lägen.

Socialdemokraterna (genom Mariya Voyvodova)

Vi socialdemokrater har inte för avsikt att sälja ut Allmännyttan eller ombilda hyresrätter till bostadsrätter i centrala Göteborg. Vi ställer inte upp för en innerstad som enbart domineras av bostadsrätter och där hyresrätten blir helt utraderad.
Däremot stänger vi inte dörren helt för att enskilda fastigheter i vissa typer av lägen kan bli aktuella för försäljning. Det vill säga ombildningar av allmännyttans lägenheter om det sker i områden där hyresrätterna dominerar. Detta för att uppnå mer blandade upplåtelseformer. Men det är något annat än att planera för en utförsäljning.
Din andra fråga förstår jag inte riktigt. Vi har inte ett system som subventionerar beroende på var man bor.
Däremot har den borgerliga regeringen urholkat den skattemässiga neutraliteten mellan bostadsformerna. Investeringsstöd och räntebidragen till hyresrätten har avskaffats samtidigt som småhusägare (äganderätt) och bostadsrättsinnehavare kan göra avdrag för ränteutgifter och tomträttsavgäld i sina inkomstdeklarationer. Stämpelskatten är 1,5 procent för fysiska personer och bostadsrättsföreningar, men 3 procent för juridiska personer, vilket drabbar hyresrätten. ROT-avdraget riktar sig enbart till de som äger sitt boende och bostadsrättsinnehavare.
Flerfamiljsfastigheter har en lägre fastighetsavgift jämfört med småhus men hyresrätter beskattas samtidigt som näringsverksamhet. Vi socialdemokrater tycker att det ska råda neutralitet mellan upplåtelseformerna. Den orättvisan vill vi avskaffa och vi är beredda att driva frågan om vi kommer i regeringsställning

Vänsterpartiet (genom Marie Lindén)

Vänsterpartiet vill absolut inte sälja ut eller ombilda hyresrätter till bostadsrätter i Göteborg.
Sen delar jag inte påståendet om att hyresrätter i ” oattraktiva områden” subventionerar andra områden. Allmännyttans bostadsbestånd ska finnas i alla staden områden och i de fall vi eventuellt har områden som färre vill bo i, ska man jobba med det problemet istället. Hur skapar vi ökad attraktivitet i dessa delar av staden? Det är inte hyresnivåer som ska reglera hur stor eller hur liten efterfråga som finns i stadens olika bostadområden. Nu har vi inte den situationen. Det råder stor efterfråga på hyresrätter i hela staden. Nyproducerade  lägenheter är dyrare än äldre fastigheter. Det ser så ut i hela staden där det byggs nytt.

Feministiskt Initiativ (genom Kenneth Hermele)

Vår politik vill prioritera att det byggs nya bostäder som människor i
normala inkomstlägen har råd med, dessutom att vi prioriterar små och
billiga alternativ för studenter och för dem som flyttar hemifrån.
Allmännyttan behövs för att minska utestängningen av alla utom de mest
bemedlade.

Vägvalet (genom Theo Papaioannou):

Vi vill inte att allmännyttan ska säljas ut eller ombildas till bostadsrätter. Allmännyttan står inför renoveringar som är kommunens ansvar. Vi vill att dessa sker under kommunens uppsikt.
Angående subventionering av lägenheter i oattraktiva områden är det är svårt att svara på och får bedömas från fall till fall.

 

Mvh

Styrelsen