Kallelse till årsmöte

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I BRF ÖSTER OM HEDEN
MÅNDAGEN DEN 25 APRIL 2015 KL 19:00
PLATS: BOHUSRUMMET

Kl. 19:00    Frågestund, information och tillfälle att betala medlemsavgift 150 kr. Alla hyresgäster är välkomna!
Kl. 19:30    Årsmöte/Ordinarie föreningsstämma.
Medlemskap i föreningen krävs för deltagande.

Dagordning:
1.    Mötets öppnande
2.    Fastställande av dagordning
3.    Val av mötesordförande
4.    Val av protokollförare
5.    Godkännande av röstlängden
6.    Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
7.    Mötets behöriga utlysning
8.    Årsredovisning 2015
9.    Revisionsberättelse 2015
10.    Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
11.    Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12.    Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisor
13.    Beslut om antalet styrelseledamöter
14.    Val av styrelseledamöter
15.    Val av revisor
16.    Val av valberedning
17.    Val av webbansvarig
18.    Fastställande av styrelsens förslag om inträdesavgift och medlemsavgift
19.    Fastställande av styrelsens förslag till ändringar av stadgar gällande kallelse till årsmöten.
20.    Styrelsens förslag om att överföra föreningens tillgångar till en indexfond med lägre avgift än nuvarande kontoavtal.
21.    Övriga frågor (frågor till styrelsen mailas senast en vecka före årsmötet till: styrelsen@brfosteromheden.se)
22.    Mötets avslutande

Välkomna!
Styrelsen, BRF Öster Om Heden
www.brfosteromheden.se