Valet 2018

”Socialdemokraterna i Göteborg lovar att bygga bort bostadsbristen. Om de får behålla makten ska 60 000 bostäder byggas fram till 2028….För att finansiera en ökad byggtakt kan det bli aktuellt att sälja delar av dagens bestånd.”
Läs mer på gp.se

Mvh
Styrelsen

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte i Brf Öster Om Heden
Måndagen den 14:e Maj 2018 kl 19:00
Plats: Bohusrummet

Kl. 19:00 Frågestund, information och tillfälle att betala medlemsavgift 150 kr. Alla
hyresgäster är välkomna!
Kl. 19:30 Årsmöte/Ordinarie föreningsstämma.
Medlemskap i föreningen krävs för deltagande.

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av mötesordförande
4. Val av protokollförare
5. Godkännande av röstlängden
6. Val av 1 justeringsmän tillika rösträknare
7. Mötets behöriga utlysning
8. Årsredovisning 2017
9. Revisionsberättelse 2017
10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisor
13. Beslut om antalet styrelseledamöter
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av revisor
16. Val av valberedning
17. Val av webbansvarig
18. Fastställande av styrelsens förslag om inträdesavgift och medlemsavgift
19. Övriga frågor (frågor till styrelsen mailas senast en vecka före årsmötet till:
styrelsen@brfosteromheden.se)
20. Mötets avslutande

Välkomna!
Styrelsen, BRF Öster Om Heden
brfosteromheden.se