Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte i Brf Öster Om Heden
Tisdagen den 21:e Maj 2019 kl 19:00
Plats: Bohusrummet

Kl. 19:00 Frågestund, information och tillfälle att betala medlemsavgift 150 kr. Alla
hyresgäster är välkomna!
Kl. 19:30 Årsmöte/Ordinarie föreningsstämma.
Medlemskap i föreningen krävs för deltagande.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av protokollförare
 5. Godkännande av röstlängden
 6. Val av 1 justeringsman tillika rösträknare
 7. Mötets behöriga utlysning
 8. Årsredovisning 2018
 9. Revisionsberättelse 2018
 10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisor
 13. Beslut om antalet styrelseledamöter
 14. Val av styrelseledamöter
 15. Val av revisor
 16. Val av valberedning
 17. Val av webbansvarig
 18. Fastställande av inträdesavgift och medlemsavgift
 19. Övriga frågor (frågor till styrelsen mailas senast en vecka före årsmötet till:
  styrelsen@brfosteromheden.se)
 20. Mötets avslutande

Välkomna!
Styrelsen, BRF Öster Om Heden
brfosteromheden.se