Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte i Brf Öster Om Heden
Tisdagen den 21:e Maj 2019 kl 19:00
Plats: Bohusrummet

Kl. 19:00 Frågestund, information och tillfälle att betala medlemsavgift 150 kr. Alla
hyresgäster är välkomna!
Kl. 19:30 Årsmöte/Ordinarie föreningsstämma.
Medlemskap i föreningen krävs för deltagande.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av protokollförare
 5. Godkännande av röstlängden
 6. Val av 1 justeringsman tillika rösträknare
 7. Mötets behöriga utlysning
 8. Årsredovisning 2018
 9. Revisionsberättelse 2018
 10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisor
 13. Beslut om antalet styrelseledamöter
 14. Val av styrelseledamöter
 15. Val av revisor
 16. Val av valberedning
 17. Val av webbansvarig
 18. Fastställande av inträdesavgift och medlemsavgift
 19. Övriga frågor (frågor till styrelsen mailas senast en vecka före årsmötet till:
  styrelsen@brfosteromheden.se)
 20. Mötets avslutande

Välkomna!
Styrelsen, BRF Öster Om Heden
brfosteromheden.se

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte i Brf Öster Om Heden
Måndagen den 14:e Maj 2018 kl 19:00
Plats: Bohusrummet

Kl. 19:00 Frågestund, information och tillfälle att betala medlemsavgift 150 kr. Alla
hyresgäster är välkomna!
Kl. 19:30 Årsmöte/Ordinarie föreningsstämma.
Medlemskap i föreningen krävs för deltagande.

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av mötesordförande
4. Val av protokollförare
5. Godkännande av röstlängden
6. Val av 1 justeringsmän tillika rösträknare
7. Mötets behöriga utlysning
8. Årsredovisning 2017
9. Revisionsberättelse 2017
10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisor
13. Beslut om antalet styrelseledamöter
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av revisor
16. Val av valberedning
17. Val av webbansvarig
18. Fastställande av styrelsens förslag om inträdesavgift och medlemsavgift
19. Övriga frågor (frågor till styrelsen mailas senast en vecka före årsmötet till:
styrelsen@brfosteromheden.se)
20. Mötets avslutande

Välkomna!
Styrelsen, BRF Öster Om Heden
brfosteromheden.se

Kallelse till årsmöte

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I BRF ÖSTER OM HEDEN
MÅNDAGEN DEN 25 APRIL 2015 KL 19:00
PLATS: BOHUSRUMMET

Kl. 19:00    Frågestund, information och tillfälle att betala medlemsavgift 150 kr. Alla hyresgäster är välkomna!
Kl. 19:30    Årsmöte/Ordinarie föreningsstämma.
Medlemskap i föreningen krävs för deltagande.

Dagordning:
1.    Mötets öppnande
2.    Fastställande av dagordning
3.    Val av mötesordförande
4.    Val av protokollförare
5.    Godkännande av röstlängden
6.    Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
7.    Mötets behöriga utlysning
8.    Årsredovisning 2015
9.    Revisionsberättelse 2015
10.    Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
11.    Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12.    Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisor
13.    Beslut om antalet styrelseledamöter
14.    Val av styrelseledamöter
15.    Val av revisor
16.    Val av valberedning
17.    Val av webbansvarig
18.    Fastställande av styrelsens förslag om inträdesavgift och medlemsavgift
19.    Fastställande av styrelsens förslag till ändringar av stadgar gällande kallelse till årsmöten.
20.    Styrelsens förslag om att överföra föreningens tillgångar till en indexfond med lägre avgift än nuvarande kontoavtal.
21.    Övriga frågor (frågor till styrelsen mailas senast en vecka före årsmötet till: styrelsen@brfosteromheden.se)
22.    Mötets avslutande

Välkomna!
Styrelsen, BRF Öster Om Heden
www.brfosteromheden.se

Förslag till årsmöte

Förslag till årsmöte i BRF Öster om Heden måndagen den 14 april 2014

Styrelse

Omval av:

Christina Roth Lauronen Engelbrektsgatan 36 att väljas på 1 år
Jukka Roth Lauronen Engelbrektsgatan 36 att väljas på 2 år
Veronica Santinelli Engelbrektsgatan 54 att väljas på 1 år
John Fredenhag Skånegatan 17 c att väljas på 1 år
Hans-Eric Waborg Sten Sturegatan 24 att väljas på 2 år

Summa 5 ledamöter

Läs merFörslag till årsmöte